Privacy

Privacy Statement

Robuust Hypotheken hecht waarde aan de bescherming van jouw privacy en gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Met deze privacyverklaring maakt Robuust Hypotheken duidelijk hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn we?

Robuust Hypotheken B.V. (hierna Robuust Hypotheken) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Robuust Hypotheken is een dochterbedrijf van Dutch Mortgage Portfolio Management (DMPM). Klik hier voor de privacy statement van DMPM. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer (KvK 65894596) en gevestigd op:

 

Fascinatio Boulevard 1302

2909 VA Capelle a/d IJssel

Nederland

 

Dutch Mortgage Porfolio Management (DMPM) is onderdeel van de Blauwtrust Groep. Voor de uitvoering van de werkzaamheden maakt DMPM gebruik van Quion Groep B.V. (Quion). Quion is ook onderdeel van de Blauwtrust Groep. Voor hypotheekaanvragen werken wij samen met onafhankelijke adviseurs.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor onze wettelijke taken en voor doelen die daaruit direct voortvloeien.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Robuust Hypotheken verwerkt persoonsgegevens van:

 • Personen die deze website bezoeken en personen die informatie sturen via ons contactformulier.
 • Investeerders die de investor portal van DMPM bezoeken, waarvoor we een controle uitvoeren op de investeerders die inloggen (hierna de investor portal genoemd).
 • Iedereen die producten en/of diensten bij ons afneemt.
 • Contactpersonen van investeerders, leveranciers en klanten.

We doen dit volgens de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Robuust Hypotheken gebruikt de persoonsgegevens van websitebezoekers voor:

 • De ontwikkeling en verbetering van onze website.
 • De beveiliging van onze website en online omgevingen.
 • Het geven van informatie over onze producten, diensten en de verdere ontwikkeling en verbetering hiervan.
 • Het beantwoorden van vragen die binnenkomen via het contactformulier op deze website.

Robuust Hypotheken gebruikt ook persoonsgegevens bij het beveiligd inloggen op de investor portal om:

 • Het aantal inlogpogingen te controleren.
 • Ervoor te zorgen dat alleen goedgekeurde personen toegang hebben tot de investor portal.

Robuust Hypotheken gebruikt de persoonsgegevens van de websitebezoekers en bezoekers aan de investor portal ook:

 • Voor standaard zakelijke communicatie over onze diensten en producten.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die ontstaan uit Nederlands, Europees en internationaal recht. Denk naast de AVG aan onder andere het Burgerlijk Wetboek, de Wet financieel toezicht, de Wet Voorkomen van Witwassen en Financieren van Terrorisme, de Sanctiewet en de belastingwetgeving.
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om jou en onze belangen te beschermen. Bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek. Hiervoor raadplegen wij kranten en internet, maar ook incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector (PIFI). Zoals de controle op fraude bij aanvang van een hypotheek.
 • Om een aanbod op maat te doen aan de hand van de door jou aan ons verstuurde gegevens.
 • Voor het uitvoeren van het contract dat je met ons of onze dochterondernemingen bent aangegaan.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren door het uitvoeren van risico- en gedragsanalyses. Hierbij worden de persoonsgegevens geanonimiseerd zodat wij deze niet naar jou terug kunnen leiden. Anonimiseren houdt in dat niemand nog kan zien dat het over jou gaat.
 • Om (klant)tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.
 • Om jouw en onze risico’s te beoordelen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Bepaalde derde (andere) partijen kunnen jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor controle of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We delen jouw gegevens met klanten, investeerders of leveranciers, wanneer dit noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Informatie die wij aan anderen verstrekken, wordt niet zonder jouw toestemming gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze informatie wordt ook niet verkocht voor commerciële doeleinden en niet in licentie gegeven aan anderen.

De partijen waarmee wij deze gegevens delen zijn:

Partij Doel Soort gegevens
Bureau Krediet Registratie (BKR) Om te beoordelen of wij je een lening kunnen geven gebruiken wij gegevens over jou die van BKR afkomstig zijn. Daarnaast verstrekken wij ook gegevens aan BKR, bijvoorbeeld wanneer je 3 maanden achterloopt met jouw betalingen. BKR registreert deze achterstand. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) BKR-registratiegegevens (negatieve registraties)
Quion afdeling Veiligheidszaken (in het kader van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen (PIFI)) Om de integriteit te beoordelen en fraude te voorkomen, stelt de afdeling Veiligheidszaken van Quion na een hypotheekaanvraag een onderzoek in. Quion kan jou hiervoor ook rechtstreeks benaderen. NAW-gegevens Financiële onderzoekgegevens Registraties in interne en externe verwijzigingregisters, zoals het register van de  Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH-register)
Belastingdienst Wettelijke verplichting. Burgerservicenummer Hypotheekgegevens (hoofdsom en de betaalde rente)
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Als je een hypotheek sluit onder de Nationale Hypotheek Garantie van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de verwerking van je persoonsgegevens ook onderworpen aan de Privacyverklaring van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die beschikbaar is op: https://www.nhg.nl/privacy. NAW-gegevens (naam,adres en woonplaats) Financiële gegevens in het kader van beheer: zoals resterende schulden maar ook mogelijke kwijtschelding van resterende schulden.
Het kadaster, de BAG en het WOZ register Als je een hypotheek sluit bij Robuust Hypotheken, zullen we in het kadaster controleren wie de wettelijke eigenaar is van een te verhypothekeren eigendom en of er andere schulden of hypotheken in het register voor die woning staan. We zullen ook het WOZ-register controleren om de waarde van het onroerend goed te schatten. Daarnaast vragen we oppervlakte maten uit (woon en perceel) om te kunnen voldoen aan specifieke wetgeving. Registratie wettelijke eigenaar; Schulden of registratie andere hypotheken in het register; Waarde onroerend goed; Oppervlakte maten.

Mogelijk verwerken ook de verschillende bedrijven die onder de Blauwtrust Groep vallen jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de werkzaamheden en beheren van de bedrijfsadministratie. We delen jouw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. En alleen met de medewerkers die hier officieel iets mee moeten doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Robuust Hypotheken verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Jouw contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Jouw identificatiegegevens, zoals: burgerservicenummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
 • Jouw financiële gegevens zoals: leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer.
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen, fraude, burgerservicenummer en andere identificatienummers van de overheid.
 • Andere gegevens die belangrijk zijn zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contactgegevens, curriculum vitae (cv).
 • Oppervlaktematen (woon en perceel) om te kunnen voldoen aan specifieke wetgeving.
 • Contactmomenten zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen, wat je op onze website doet en bekijkt, aantal keren van bezoek, tijdsbesteding op de website.
 • Investor portal: naam & achternaam, e-mailadres, wachtwoord en IP-adres. Een uitgebreider privacy statement voor leveranciers is op aanvraag beschikbaar.

Wij verwerken in principe geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens’ zoals gegevens over jouw etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of genetische gegevens. Wij verwerken alleen  bijzondere persoonsgegevens zoals  strafrechtelijke of gezondheidsgegevens als hier een wettelijke grondslag voor is. Dit geldt bijvoorbeeld als we je begeleiden bij een betalingsachterstand als gevolg van gezondheidsklachten.

Wat is de geldige reden (de grondslag) voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Robuust Hypotheken verwerkt persoonsgegevens volgens geldende wetten en regels zoals de AVG en relevante wet- en regelgeving binnen ons bedrijf.

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Robuust Hypotheken of van een derde, behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Zie voor het delen van persoonsgegevens het kopje “Met wie delen wij jouw gegevens”.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te verlenen. Robuust Hypotheken is verplicht zich te houden aan verschillende wet- en regelgevingen, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om aan deze verplichtingen te voldoen moeten wij verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Zoals bijvoorbeeld je burgerservicenummer (BSN) om gegevens aan de Belastingdienst door te geven. Ook mag Robuust Hypotheken informatie delen met verschillende toezichthoudende instanties.
 • Robuust Hypotheken verwerkt persoonsgegevens zonder andere wettelijke reden (grondslag) alleen met jouw toestemming. Denk hierbij aan verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van enquêtes. Hiervoor vragen wij jou vooraf (duidelijk) toestemming. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • In sommige gevallen kan Robuust Hypotheken mogelijk ook ‘vitale belangen van de betrokkene of anderen’ gebruiken als reden voor de verwerking van persoonsgegevens. Een vitaal belang gaat over iemands leven of gezondheid. Bijvoorbeeld als iemand onmiddellijke medische assistentie nodig heeft en er geen mogelijkheid is om toestemming te vragen. Robuust Hypotheken verwerkt geen persoonsgegevens op basis van algemeen belang of in het kader van openbaar gezag.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf op basis van wet- en regelgeving bepaald hoe lang wij jouw gegevens nodig hebben.

 • Een afgewezen hypotheekvoorstel verwijderen wij na 24 maanden.
 • Jouw hypotheekdossier (en persoonsgegevens) bewaren wij minimaal 7 jaar na afloop van het hypotheekcontract.
 • Gebruikers van de investor portal voor zolang DMPM portfolio management services verleent of de datum waarop de contactpersoon bij de investeerder vertrekt.

Na afloop van de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we je persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij doen maximaal ons best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen maatregelen die passen bij jouw situatie om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. We geven daar op de volgende manier invulling aan:

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw persoonsgegevens.
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Onze onlinediensten worden beveiligd.

Welke rechten heb je?

 • Inzage (bekijken): Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te bekijken. Meestal kun je binnen één maand na jouw verzoek aan ons de persoonsgegevens bekijken die wij van jou verwerken.
 • Aanpassen: Je kunt aan ons vragen om fouten in jouw persoonsgegevens aan te passen.
 • Verwijderen: Je kunt ons vragen om persoonsgegevens in sommige gevallen te verwijderen. Wij nemen in dit geval stappen om andere verwerkers, die namens ons persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat je hebt verzocht om jouw persoonsgegevens en kopieën daarvan te verwijderen.
 • Beperken van verwerking: In bepaalde situaties mag een organisatie je gegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.
 • Overdraagbaarheid: Je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij automatisch opslaan, in een nette, leesbare vorm van ons te krijgen.
 • Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Intrekking toestemming: Je hebt het recht om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Daarna gebruiken we deze persoonsgegevens niet langer.
 • Klacht indienen: Je kunt een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw verzoek door Robuust Hypotheken.

Wil je gebruikmaken van jouw rechten, een klacht indienen of een vraag stellen?

Stuur ons een brief of e-mail met jouw verzoek om van jouw rechten gebruik te maken. Soms moeten we jouw identiteit hiervoor controleren en vragen we aanvullende informatie zoals een kopie van jouw legitimatiebewijs. Als we een kopie van jouw legitimatiebewijs nodig hebben, zorg er dan voor dat jouw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onherkenbaar zijn om fraude te voorkomen.

 

Robuust Hypotheken reageert zo snel mogelijk en altijd binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek.

Als je nog vragen hebt of een van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via post of e-mail:

E-mail: privacy@dmpm.nl

Robuust Hypotheken B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 306
3000 AH Rotterdam

Klachten?

Wil je een klacht indienen over de manier waarop Robuust Hypotheken omgaat met jouw persoonsgegevens? Of de manier waarop Robuust Hypotheken jouw verzoek over het gebruik van jouw rechten heeft afgehandeld? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van DMPM.

E-mail: FG@blauwtrustgroep.com

Robuust Hypotheken B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 280
3000 AG Rotterdam

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via het formulier op de website van de AP. We raden je wel aan om een klacht altijd eerst bij Robuust Hypotheken zelf in te dienen.

Cookieverklaring

Robuust Hypotheken gebruikt verschillende cookies op deze website. In onze cookieverklaring leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en welke cookies we gebruiken voor onze website.

Robuust Hypotheken gebruikt verschillende cookies op deze website. In onze cookieverklaring leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en welke cookies we gebruiken voor onze website.

Als er wetswijzigingen plaatsvinden of wijzigingen optreden in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de privacyverklaring aangepast en kun je dit zien (herkennen) aan de wijziging van het versienummer en de datum onder deze privacyverklaring.

Versie 3.1

Juli 2023