Disclaimer

Voor het gebruik van deze website (www.robuusthypotheken.nl) van Robuust gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoek aan en het gebruik van deze website betekent dat je instemt met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Gebruik website

Robuust stelt de op deze website aangeboden informatie met zorg samen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. De door Robuust op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Robuust verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Robuust worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de geboden informatie voor je eigen rekening en risico.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar websites, producten en diensten van derden zijn slechts opgenomen voor jouw informatie. Robuust aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van die websites, producten en diensten. Ook controleert Robuust niet op de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van informatie op die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Robuust is rechthebbende dan wel heeft een gebruiksrecht op de op deze website opgenomen gegevens, teksten,  illustraties, foto’s, grafisch materiaal, logo’s, (handels-) namen en (waren- en dienst-) merken daaronder begrepen. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Robuust is het de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of links naar de website van Robuust aan te bieden. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Geen aansprakelijkheid

Robuust sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van bezoek  en gebruik van deze website, alsmede van de daarop opgenomen berekeningsprogramma’s, uitdrukkelijk uit. Ook het zonder onderbreking en foutloos functioneren van deze website wordt niet gegarandeerd. Robuust spant zich tot het uiterste in om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Robuust aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De in deze website opgenomen berekeningsprogramma’s voor hypotheekberekening, hypotheekcheck en renteverlenging zijn afkomstig van een derde. De door deze programma’s gegenereerde uitkomst van berekeningen vormen enkel een indicatie op basis van de gegevens die de (kandidaat)geldnemer of tussenpersoon heeft ingevoerd. Deze berekeningen en uitkomsten kunnen nooit leiden tot een aanspraak tot nakoming van (kandidaat)geldnemer en/of tussenpersoon jegens Robuust of de geldverstrekker.

De berekeningen en de uitkomsten daarvan strekken slechts ter informatie van de desbetreffende (kandidaat)geldnemer en/of zijn tussenpersoon. Voor een nauwkeurige uitkomst moeten meer, dan wel volledige gegevens worden verstrekt door de betreffende (kandidaat)geldnemer en/of tussenpersoon. De eventuele acceptatie van de op deze website getoonde berekeningen ligt bij de respectievelijke geldverstrekkers en/of (levens)verzekeraars.

De berekeningen worden grotendeels op basis van algemene rekenregels, voorwaarden en tarieven uitgevoerd. Specifieke (reken)regels, voorwaarden en tarieven per geldverstrekker of verzekeraar, zoals arrangementsrentes of afwijkende boeteformules, worden niet (altijd) meegenomen in de berekeningen, waardoor uitkomsten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Robuust is dan ook niet verantwoordelijk voor door (kandidaat)geldnemers en/of tussenpersonen geleden schade of gemaakte kosten op basis van de op deze website getoonde berekeningsuitkomsten en/of informatie over hypotheken, daaraan gerelateerde zaken en andere financiële producten of diensten, geleverd door Robuust. De berekeningen en de getoonde uitkomsten houden geen advies in. Voor advies over hypotheken dienen (kandidaat)geldnemers zich te wenden tot hun tussenpersoon, (levens)verzekeraar en/of tussenpersoon.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Robuust behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen, op welke wijze dan ook.

Klachten

Robuust stelt het op prijs als je jouw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zo kan Robuust proberen een passende oplossing te vinden en biedt het Robuust de gelegenheid om haar dienstverlening te verbeteren. Je kunt je klacht sturen naar:

marketing@robuusthypotheken.nl

  • Robuust Hypotheken
  • Postbus 2936
  • 3000 CX Rotterdam