Privacy statement

Privacy Statement Robuust Hypotheken B.V.

Robuust Hypotheken B.V. verwerkt persoonsgegevens. We willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Robuust Hypotheken B.V..

Wie is verantwoordelijk?

Robuust Hypotheken B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Robuust Hypotheken B.V. is een dochter van Dutch Mortgage Portfolio Management (DMPM). Klik hier voor de privacy statement van DMPM.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over jou als persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd, geboortedatum, kopie paspoort, maar ook je inkomen, bankrekeningnummer, IP-adres en BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

 • Je contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Je identificatiegegevens (zoals: BSN-nummer, paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen);
 • Je financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer);
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude, BSN-nummers en andere identificatienummers van de overheid);
 • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens, je stemgeluid in telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening);
 • Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen en wat je op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp).

Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?

 • Voor de uitvoering van de leningsovereenkomst;
 • Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Robuust Hypotheken B.V. of van een derde, behalve wanneer jouw belangen zwaarder wegen;
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals je BSN-nummer om fiscale gegevens aan de Belastingdienst door te geven;
 • Met jouw toestemming, waar je die hebt gegeven, die je kunt intrekken.

Voor welke doelen gebruiken wij je persoonsgegevens?

 • Om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en uitvoeren, je dus producten en diensten te kunnen leveren;
 • Om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, waarvoor we ook statistische analyses uitvoeren naar trends in de markt;
 • Voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat interessant voor je kan zijn;
 • Om jouw en onze risico’s te beoordelen;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen;
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om jouw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen;
 • Om bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben, zodat wij de communicatie met jou kunnen verbeteren of onze medewerkers kunnen coachen en trainen;
 • Voor gebruik binnen de groep van bedrijven waartoe Robuust Hypotheken B.V. behoort.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Wij doen onderzoek om te beoordelen of wij je een lening kunnen verstrekken. Hiervoor gebruiken wij ook gegevens over jou die van BKR afkomstig zijn. Verder verstrekken wij gegevens aan BKR, bijvoorbeeld wanneer je 3 maanden achterstallig bent in jouw betalingsverplichtingen registreren wij de achterstand bij BKR.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als je een hypotheek bij Robuust Hypotheken B.V. afsluit onder Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) geldt voor de verwerking van je persoonsgegevens ook de Privacyverklaring van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die je kunt vinden op: www.nhg.nl/privacy. In het kader van de borgstelling onder NHG worden door ons persoonsgegevens van jou uitgewisseld met WEW ten behoeve van beheer en eventuele kwijtschelding van restschulden.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en aan welke anderen geven we die?

 • Wij gebruiken ook gegevens over jou die we niet van jou hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van je partner, je hypotheekadviseur, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
 • Verder gebruiken we je persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals de Belastingdienst, het Kadaster, BKR, WOZ-register, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, Stichting WEW in het kader van NHG, je werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van je hypotheek of IT bedrijven, software ontwikkelbedrijven en datacenters. Wij kunnen ook je gegevens delen met partijen aan wie we jouw hypotheeklening of -schuld overdragen of verpanden of aan onze rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
 • Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
 • Wij delen je gegevens niet met derden voor marketing – of verkoop activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot jou als persoon.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

 • Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met je gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens.
 • Met je bijzondere persoonsgegevens zijn we extra voorzichtig, waarbij je moet denken aan jouw BSN-nummer en strafrechtelijke- en fraudegegevens.
 • Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Wat doen wij met je gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken.

Welke wetten en regelingen zijn van toepassing?

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek;
 • Telecommunicatiewet.

Welke rechten heb je?

 • Inzage: je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na je verzoek aan ons toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die wij van jou hebben;
 • Correctie: je kunt ons vragen om onjuistheden in jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • Verwijderen: je kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat jij hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van jouw persoonsgegevens;
 • Bezwaar tegen verwerking: als je bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen;
 • Beperken van verwerking: je kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door jou wordt betwist;
 • Overdraagbaarheid: je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij;
 • Intrekking toestemming: waar je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken kun je jouw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken;
 • Een klacht indienen: je kunt een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor je bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Stuur ons een brief of e-mail met je verzoek om jouwrechten uit te oefenen. Afhankelijk van het ingediende verzoek moeten we mogelijk je identiteit verifiëren door een verzoek om aanvullende informatie, in sommige gevallen kan dit het vragen om een kopie van je legitimatiebewijs zijn. Als we een kopie van jouwlegitimatiebewijs nodig hebben, zorg er dan voor dat je jouw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maakt om fraude te voorkomen.

Robuust Hypotheken B.V. zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren en deze vervolgens afhandelen binnen de door de AVG gegeven termijn van 1 maand (of 3 maanden bij hele complexe verzoeken).

Robuust Hypotheken B.V.
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam
privacy@dmpm.nl

Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kun je uitoefenen via je account op het klantportal.

Vraag of klacht?

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met:

Robuust Hypotheken B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 2936
3000 CX Rotterdam
dpo@dmpm.nl

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 2.0, 5 november 2020